Algemene voorwaarden

1. Offerte

1. Offertes van CodeAgency zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever verstrekt naar beste weten alle essentiële informatie voor de opdracht.

2. Alle offertes van CodeAgency zijn een uitnodiging tot het doen van een aanbod. CodeAgency heeft altijd het recht een opdracht niet te aanvaarden.

3. Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door CodeAgency blijven 14 dagen geldig, tenzij expliciet anders aangegeven door CodeAgency.

2. Overeenkomst

1. Een overeenkomst met CodeAgency komt pas tot stand nadat de schriftelijke opdrachtbevestiging van CodeAgency door de opdrachtgever voor akkoord is ondertekend en geretourneerd.

2. De omvang van de opdracht wordt bepaald door de omschrijving ervan in de opdrachtbevestiging van CodeAgency, inclusief alle wijzigingen en aanvullingen die later schriftelijk worden overeengekomen.

3. Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan CodeAgency te worden meegedeeld. Worden de wijzigingen mondeling opgegeven, dan komen alle eventuele nadelige gevolgen van deze wijziging voor rekening van de opdrachtgever.

4. De wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding ervan door CodeAgency.

5. De eventuele meer‐ of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen in principe ten laste c.q. ten gunste van de opdrachtgever.

6. Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door CodeAgency buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

3. Prijzen en informatie

C 1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.), andere door de overheid opgelegde heffingen en eventuele verzend‐, transport‐ en portokosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. De inhoud van de CodeAgency website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. CodeAgency kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van CodeAgency afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typfouten.

4. Betaling

1. CodeAgency zorgt z.s.m. voor facturering. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk.

2. CodeAgency is gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van de opdracht middels een factuur één of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is CodeAgency bevoegd zijn werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

3. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, in Euro, op een door CodeAgency aan te wijzen rekening.

4. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien CodeAgency zijn vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten door partijen gefixeerd worden op 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van euro 112,50 exclusief BTW.

5. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van CodeAgency binnen twee weken na factuurdatum aan CodeAgency schriftelijk en met redenen omkleed kenbaar te maken, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

5. Levering

1. Aflevering geschiedt ter plaatse waar CodeAgency zijn kantoor houdt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. De opgegeven levertijden zullen door CodeAgency naar beste vermogen worden nagekomen. Deze levertijden zijn echter indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De enkele overschrijding van een genoemde levertijd brengt CodeAgency niet in verzuim en geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet‐nakoming van enige verplichting jegens CodeAgency.

3. Indien een significante overschrijding van de levertijd dreigt, zal CodeAgency zo snel mogelijk contact opnemen met de opdrachtgever om door overleg tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen.

6. Eigendomsoverdracht

1. CodeAgency behoudt zich het eigendom voor van alle vervaardigde zaken en resultaten van verrichte werkzaamheden, tot het tijdstip waarop alles wat de opdrachtgever aan CodeAgency verschuldigd is, inzake leveringen, is betaald.

7. Eigendom productiemiddelen

1. Alle door CodeAgency vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen en met name ontwerptekeningen, modellen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen en randapparatuur, blijven het eigendom van CodeAgency, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.

2. CodeAgency is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te geven.

3. CodeAgency is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren. Indien CodeAgency en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door CodeAgency zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat CodeAgency instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

8. Eigendom opdrachtgever, pandrecht

1. De domeinnaamregistratie vindt plaats op naam van de klant. De klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De klant vrijwaart CodeAgency van iedere aanspraak van derden in verband met de registratie en het gebruik van deze domeinnaam.

2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de overeenkomst ter zake van hosting en domeinnaamregistratie aangegaan voor de duur van één jaar.

3. De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen, dat er voorafgaande aan de verstrekking aan CodeAgency van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door CodeAgency worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden.

4. De opdrachtgever verleent CodeAgency pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met CodeAgency door hem in de macht van CodeAgency worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan CodeAgency verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

9. Intellectuele eigendom

1. Rapporten of documenten welke zijn geleverd in verband met advies‐ of onderzoeksarbeid, alsmede door CodeAgency vervaardigde zaken, vallen onder de strekking van de Auteurswet 1912.

2. De intellectuele eigendomsrechten op het door CodeAgency vervaardigde materiaal berusten bij CodeAgency. De intellectuele eigendom wordt slechts overgedragen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen is en op de voorwaarde dat de opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen binnen een redelijke termijn en volledig betaalt.

3. De door CodeAgency volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk‐ en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho's, films en soortgelijke productie‐ en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor CodeAgency bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.

4. Rapporten of documenten als bedoeld in lid 1, mogen door de opdrachtgever slechts voor intern gebruik worden aangewend, tenzij uit de aard van de over CodeAgency anders voortvloeit. Voor extern gebruik, zoals bijvoorbeeld publicatie of inzicht aan niet‐werknemers, is voorafgaand aan het externe gebruik de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van CodeAgency vereist.

5. CodeAgency behoudt zich het recht voor resultaten verkregen op basis van de opdracht aan te wenden voor eigen gebruik of voor dat van derden, zolang daarmee het belang van de opdrachtgever niet wordt geschaad en in overeenstemming met art. 13 lid 3 van deze voorwaarden.

6. CodeAgency zal, tenzij sprake is van een opdracht als bedoeld in lid 10 van dit artikel en overigens in overeenstemming met de exoneratiebepalingen van artikel 14 van deze voorwaarden, de opdrachtgever vrijwaren tegen aanspraken van derden, indien en voor zover de opdrachtgever door het gebruik van het geleverde inbreuk zou maken op enig recht van industriële of intellectuele eigendom. De opdrachtgever is verplicht in geval van een vordering van een derde, CodeAgency met bekwame spoed hierover schriftelijk te informeren en desgevraagd alle informatie te verschaffen en medewerking te verlenen die voor het voeren van verweer en/of schikkingsonderhandelingen noodzakelijk is.